Lưu ý khi công thành chiến để phong ấn thì:

Phải có 2 người ở 2 Phong Ấn phụ thì Chủ Guild Liên Minh mới Phong Ấn chính được.

View more latest threads same category: